REGULAMIN KONKURSU

Konkurs Zimowy 2021

Organizator: BCD Jarosław Brzozowski 

Przedmiot konkursu: podmiot prowadzący sklep internetowy pod adresem www.perbambini.pl  zwany dalej Organizatorem ogłasza konkurs na najciekawszą opinię na temat kolekcji układanek marki per bambini, oferowanych w sklepie internetowym www.perbambini.pl dostępnych pod niżej wskazanym adresem:

Perbambini – Strefa rozwoju: per bambini

Cel konkursu: celem konkursu jest pozyskanie informacji od potencjalnych nabywców układanek marki per bambini, oferowanych w sklepie www.perbambini.pl, które mogłyby pomóc Organizatorowi udoskonalić ofertę zabawek marki per bambini w przyszłości.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy. Uczestnikiem konkursu musi być osoba fizyczna, pełnoletnia.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 3. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić wyłącznie jedną opinię (jedna opinia z jednego adresu e-mail).
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie najbliższej rodziny Organizatora konkursu Za członka najbliższej rodziny Organizatora uważa się jego rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, małżonków, przyrodnich dzieci i rodziców.

Wymagania konkursowe:

 1. r. opinii na temat kolekcji układanek marki per bambini, na adres email: biuro@perbambini.pl
 2. W tytule e-maila należy wpisać: Konkurs Zimowy 2021
 3. W konkursie będą rozpatrywane wyłącznie opinie, które zostały wysłane na podany adres e-mail do ostatniego dnia trwania konkursu do godz. 23:59 CET.
 4. W wiadomości należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, telefon kontaktowy do autora, e-mail oraz zgodę na wykorzystanie danych osobowych do kontaktu w przypadku wygranej.
 5. Członkowie Komisji Konkursowej zapoznają się z nadesłanymi opiniami, a po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Komisji Konkursowej.
 6. Komisja Konkursowa w ciągu maksymalnie 2 dni od wyznaczonego terminu nadsyłania zgłoszeń skontaktuje się drogą elektroniczną z osobami, których opinie zostały nagrodzone, wykorzystując w tym celu adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie.

Kryteria oceny:

 1. Opinie zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, w której skład wejdzie Organizator konkursu oraz projektant zabawek marki per bambini. Komisja będzie brała pod uwagę zawartość merytoryczną zgłoszeń.
 2. Komisja Konkursowa dokona wyboru 3 zwycięzców konkursu.
 3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Warunki ogólne:

 1. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
 2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

Nagrody: Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, jedną z trzech układanek marki per bambini, wartej 74 zł.

Postanowienia końcowe: Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora:
https://blog.perbambini.pl/regulamin-konkursu/